Integritetspolicy

Alla patienter hos oss har registrerade personuppgifter. I denna policy visarvi på hur Fysiokliniken i Kullabygden AB säkerställer att hanteringen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data ProtectionRegulation – GDPR) och Patientdatalagen. Policyn avser alla kontakter där personuppgifter hanteras av kliniken och är förankrad hos alla medarbetare. 

Datainsamling och hantering

För våra patienter registreras uppgifter så som; namn, e-mailadress, fullständig adress, telefonnummer och personnummer. Utöver detta förs även en patientjournal med mer specifika uppgifter kring den vårdsökandes besvär. Som patient hos oss hanteras dessa uppgifter i enlighet med Patientdatalagen. 

Vid bokningsförfrågan till kliniken registreras namn, telefonnummer, e-mailadress och kontaktorsak. Dessa uppgifter sparas fram till kontakt tagits av kliniken och medarbetare fört in uppgifter i journalsystem. 

Rättigheter att bli glömd

Personuppgifter för dig som är patient hos oss hanteras enligt Patientdatalagen i journalhandlingaroch sparas i minst tio år efter att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. I de fall man önskar få en uppgift borttagen i sin patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att få detta prövat. 

Om du gjort en bokningsförfrågan och inte blir patient hos oss sparas dina personuppgifter i 3 månad och raderas sedan, dessa kan du som privatperson även begära att vi raderar tidigare. 

Säker datahantering

Det är endast medarbetare på Fysiokliniken i Kullabygden AB som har tillgång till den information som skickas till hit. Informationen kan endast nås med inloggning kännbar för klinikens medarbetare.

Tredje part får endast ta del av personuppgifter om vi som vårdgivare är skyldiga att lämna ut till dem enligt lagar och förordningar, alternativt om vi fått samtycke av dig som patient. 

Ansvarig och kontakt

Fysiokliniken i Kullabygden AB ansvarar för att personuppgifter hanteras i enlighet med policyn. Martin Andersson är personuppgiftsansvarig på kliniken. Han ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har frågor kring dina registrerade patientuppgifter eller vilka rättigheter du har så är du alltid välkommen att kontakta honom på martin@fysiokliniken.com alternativt mobil: 0709-192704.